แสดงภาพ

Code: TPE-A  ไทเป-ซิตี้ทัวร์ 3 วัน
Airline :China Airlines

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก                               กรุงเทพฯ ไทเป  

06.00 น.   เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน China Airlines

08.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองไทเปโดยเที่ยวบินที่ CI 066 บริการอาหาร/เครื่องดื่ม โดยแอร์โฮสเตสสาวสวย

13.00 น.   เดินทางถึงสนามบินไทเป ผ่านพิธีตรวจคนข้าเมืองแล้ว และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่ อนุสรณ์

           สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.ซุนยัดเซ็น ผู้ได้ชื่อว่า Father of Modern China ภายในอนุสรณ์แห่งนี้ยังมี

          ห้องแสดงผลงานของ ดร.ซุนยัดเซ็น ทุกๆ ต้นชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนเวรของทหารบริเวรใกล้ๆ กับรูปปั้น ดร.ซุนยัดเซ็น จากนั้นนำท่าน

          เดินทางต่อสู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค(Taipei Chaing Kai-Shrek Memorial Hall) อนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงประธานาธิบดี

          เจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไต้หวัน ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยาก จากนั้นนำ

          ท่านเดินทางสู่ ซื่อหลินกวนตี่ ที่นี่เป็นอดีตที่พักประธานาธิบดีเจียงไคเช็คแห่งไต้หวันที่มีการตกแต่งอย่างเรียบง่าย บ่งบอกถึงความ

          สมถะของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และภายนอกยังมีสวนดอกไม้ที่สวยงามจำนวนสมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่าน

          พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง             ไทเป

เช้า      อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

         หลังอาหาร เชิญท่านอิสระตามโปรแกรมของท่าน

วันที่สาม                    ไทเป - กรุงเทพฯ

เช้า      อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

         หลังอาหาร อิสระตามโปรแกรมของท่าน

19.00 น. เดินทางสู่สนามบินไทเป

22.20 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 065 บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

01.10 น. ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมประสบการณ์พักผ่อนอันประทับใจ

 

ค่าบริการ / ท่าน

พักห้องละ

Paradise

หรือเทียบเท่า

Fortune Hyatt

หรือเทียบเท่า

พักห้องคู่

22,900

24,900

พักห้องเดี่ยว

25,900

27,900

เด็ก มีเตียงเสริม

20,900

21,900

เด็ก ไม่มีเตียงเสริม

19,900

20,900

เด็กอายุ 2-11 ขวบ

เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ค่าตั๋ว 10 % + ภาษี

ติดต่อใช้บริการได้ที่ฝ่ายขาย

02-640-1640 / 089-808-8686  Fax: 02-640-1644

 

ค่าบริการรวม

1.             ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบิน CHINA AIRLINES (CI)

2.             ภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ไทเป

3.             ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง

4.             ค่าที่พักโรงแรมที่ท่านเลือก 2 คืน

5.             ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ

6.             ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริการตามโปรแกรม

7.             ค่าสัมภาระสายการบิน 20 กิโลกรัม

8.             ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

9.             ค่าวีซ่าเข้าไต้หวัน

10.        ค่ารถ บริการตามรายการกำหนด

11.        ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละ 1,000,000

ค่าบริการไม่รวม

1.             ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.             ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

      และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

Surcharge 2,000 บาท/ท่านในช่วงเทศกาล

ก.พ.-มี.ค.

มาฆบูชา

เมษายน

สงกรานต์

พฤษภาคม

วันแรงงาน

กรกฎาคม

สิงหาคม

วันแม่

ตุลาคม

ปิยะมหาราช

ธันวาคม

วันอาสาฬบูชา

วันพ่อ

วันรัฐธรรมนูญ

ปีใหม่

26/2-06/3

08-18

30/4-03/5

23-27

11-15

22-25

03-06

10-13

30/12-03/1

 

 

 

แสดงภาพ